Stanovy spolku Hůrecko, z. s.

Čl. 1  Název, forma a sídlo

Spolek Hůrecko (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Hředle 25, okr. Rakovník.

Čl. 2  Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem příznivců aktivního trávení volného času s cílem přiblížit dnešní mládeži co nejširší škálu netradičních aktivit a koníčků.

Čl. 3  Základní účely a cíle spolku

1) Základními účely spolku jsou pořádání, propagace a rozvoj aktivit zaměřených na aktivní trávení volného času, vzdělávání a ochranu životního prostředí, pro účastníky všech věkových skupin.

2) Hlavním cílem spolku je povzbuzení dětí a mládeže k aktivnímu trávení volného času v přírodě s kamarády a zodpovědného přístupu k životu. Především pak:

 • nabízet širokou škálu netradičních aktivit (jízda na koni, džigitovka, výuka zálesáctví a první pomoci, příprava her, bojovek a larpů, neobvyklé výtvarné techniky, tradiční řemesla...);
 • poznávání cizích kultur a tradic;
 • obnova a udržování našich tradic, včetně ochrany památek, kulturních hodnot a krajinného rázu;
 • vyvinout a prohloubit schopnost dětí a mládeže vytvořit si a obhájit vlastní názory;
 • výchova dětí a mládeže k spoluzodpovědnosti za stav životního prostředí;
 • spolu s členy budovat, provozovat i udržovat zařízení a vybavení potřebných pro náplň činnosti;
 • probudit v dětech a mládeži cit ke všemu živému.

3) Dalším cílem spolku je pomoci dětem a mládeži najít svou sociální roli ve společnosti a naučit se bezkonfliktní spolupráci v kolektivu bez ztráty vlastní identity. Především pak:

 • vedení účastníků k dodržování etických, estetických a morálních pravidel;
 • obohacovat děti a mládež o nové kamarády, vztahy a zkušenosti, nabízet spolehlivé zázemí;
 • umožňovat rodičům a dětem vzájemně se společensky i neformálně stýkat, vzdělávat se a využívat vlastních schopností a znalostí ku prospěchu ostatních;
 • pořádat akce a vystoupení pro veřejnost;
 • spolupracovat s jinými organizacemi i orgány státní správy a samosprávy.

Čl. 4  Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:

a) pořádání volnočasových aktivit pro mládež i dospělé,
b) pořádání setkání členů spolku za účelem vyměňování zkušeností a poznatků,
c) propagace aktivního způsobu života,
d) vydávání materiálů o svých zájmových činnostech,
e) poskytování zázemí a materiálního vybavení pro pořádání podobně tématicky zaměřených akcí,
f) další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

Čl.  5  Členství ve spolku

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 15 let s trvalým bydlištěm na území ČR nebo EU.

Členství vzniká dnem, kdy Rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.

Člen spolku má právo zejména:

 • účastnit se veškeré činnosti spolku, volit Radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů. Být volen do Rady spolku může být pouze člen starší 18 let.
 • posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
 • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

Člen spolku je povinen zejména:

 • dodržovat stanovy,
 • chránit dobrou pověst spolku a zdržet se jednání, které by ji mohlo poškozovat,
 • chránit majetek spolku,
 • řádně a v termínu platit členské příspěvky, jsou-li stanoveny,
 • sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

Čl. 6  Zánik členství

Členství zaniká na základě písemného oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku doručeného Radě při jejím zasedání nebo na adresu spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov nebo na základě jednomyslného usnesení Rady spolku, nebo v případě nezaplacení 2 po sobě jdoucích členských příspěvků (jsou-li stanoveny).

Čl. 7  Orgány spolku

A. Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby
  a) schválila případné změny stanov,
  b) zvolila nejméně tříčlennou Radu spolku, případně tuto Radu spolku odvolala,
  c) určila délku funkčního období Rady spolku,
  d) schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,
  e) určila koncepci činnosti spolku na další období,
  f) stanovila výši členských příspěvků,
  g) schválila rozpočet spolku na příští období,
  h) zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku,
  i) rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně
  j) vyloučila člena pro hrubé porušování stanov
 2. Zasedání členské schůze spolku svolává Rada spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá Rada spolku náhradní členskou schůzi do dvou měsíců ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. 
 3. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.
 4. Rada je povinna rozeslat členům spolku pozvánku na členskou schůzi poštou nebo prostřednictvím elektronické komunikace na jimi uvedenou adresu a to nejméně jeden měsíc před konáním schůze.
 5. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.
 6. Usnesení členské schůze jsou bezprostředně závazná pro všechny členy spolku.

B. Rada

 1. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí Rada spolku, která si volí ze svého středu
  a) předsedu,
  b) místopředsedu
  c) a pokladníka.
 2. V kompetenci Rady spolku je také předsedu, místopředsedu nebo pokladníka odvolat.
 3. Rada spolku musí být tříčlenná, nebo pětičlenná. Je volena členskou schůzí, která také rozhodne o počtu jejích členů. Počet členů rady musí být vždy lichý. Její funkční období je stanovené členskou schůzí. Pokud členská schůze nestanoví jinak, je funkční období rady pětileté.
 4. Kandidáti na členy rady musí být vždy před volbou představeni celé členské schůzi. Každý člen smí hlasovat pro maximálně 2 kandidáty. Kandidáti s nejvyšším počtem hlasů se stanou členy rady.
 5. Rada spolku se schází dle potřeby. Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.
 6. Zasedání Rady svolává předseda nebo místopředseda.
 7. O vyloučení člena spolku může Rada rozhodnout pouze jednomyslně. Při závažném porušení stanov některým ze členů spolku může Rada navrhnout členské schůzi jeho vyloučení.
 8. Člen rady má právo ze své funkce kdykoli odstoupit. Provede tak písemným oznámením předsedovi rady. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku je předseda spolku povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady. Pokud by se rozhodl odstoupit předseda, zastane jeho funkci dočasně místopředseda, který je povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění členů Rady.
 9. Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech. Jeho funkční období je shodné s funkčním obdobím rady. Předseda je volený Radou spolku z jejího středu.
 10. Předseda spolku může svoje pravomoce přenést na místopředsedu na základě jejich vzájemné shody a to ke konkrétnímu účelu nebo na omezenou dobu v plném rozsahu. V tomto případě se místopředseda stává statutárním orgánem spolku.
 11. Rada je mimo jiné odpovědná za zajištění těchto činností:
  a) vedení účetnictví spolku
  ​b) vedení archivu písemností spolku, evidence členů a veškeré agendy.

Čl. 8  Hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.
 2. S výsledky hospodaření seznamuje Rada spolku členy spolku na členské schůzi, minimálně jednou ročně.
 3. V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.  

Čl. 9  Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2. Stanovy byly schváleny shodou zakladatelů dne. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Praze.